Algemene voorwaarden

 

 

   
 

Artikel  1 -  Definities
Artikel  2 -  Identiteit
Artikel  3 -  Algemene voorwaarden
Artikel  4 -  Het aanbod
Artikel  5 –  Afkoelingsperiode - herroepingsrecht
Artikel  6 -  Leveranties
Artikel  7 -  Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel  8 -  De prijs
Artikel  9 – Conformiteit
Artikel 10 – Verzenden en retourneren
Artikel 11 – Schademeldingen
Artikel 12 - Eigendomsrecht
Artikel 13 - Garantie
Artikel 14 - De bestelling
Artikel 15 - De uitvoering van de bestelling
Artikel 16 - Betaling
Artikel 17 - Geschillen


Artikel 1 - Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.
Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2.
Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.

3.
Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;

4.
Klant: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

5. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals de verkoper die in haar catalogus, folders of anderszins aan de klant doet;

6.
Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;

7.
Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

 

Artikel 2 - Identiteit


De Passifloratuin

H.J. van Aalst
Monsterseweg 117b

2691 JD ‘s-Gravenzande
Nederland


Tel: 0031- (0) 6 24409751


Artikel 3 - Algemene voorwaarden

1.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen De Passifloratuin en klant, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.

2.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.


Artikel 4 - Het aanbod

1.
De aangeboden goederen en/of diensten zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

2.
Elk aanbod is onderhavig aan de algemene voorwaarden, afwijkingen hierop zullen duidelijk worden aangegeven bij de betreffende producten en/of diensten.


Artikel 5 – Afkoelingsperiode - herroepingsrecht

1.
Daar er hier sprake is van levering van bederfelijke waren, is de afkoelingsperiode niet van toepassing.
 

Artikel 6 – Leveranties

De verkoper behoudt zich het recht voor, om bij overmacht de overeenkomst eenzijdig op te heffen.


Artikel 7 - Totstandkoming van de overeenkomst

1.
Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.
Indien de klant een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

 

Artikel 8 - De prijs

1.
Prijsverhogingen na de totstandkoming van een overeenkomst worden alleen tussentijds doorgevoerd wanneer de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Daarbij heeft de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 9 - Conformiteit

De verkoper staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 

  Artikel 10 – verzenden en retourneren

1.
Verzending van bestelde artikelen zullen uitsluitend plaatsvinden volgens de aangeboden dienst(en) zoals aangegeven in het transactieoverzicht, een overzicht van deze dienst(en) en de kosten hiervan kunt u alsmede vinden onder de kop “Verzending”. Verzendingen vinden wekelijks plaats op maandag, dinsdag en woensdag.

 

2.
Bij retourzendingen behoort er gebruik gemaakt te worden van een verzekerde verzending waarbij de dekking minimaal gelijk is aan de waarde van het product, met handtekening bij ontvangst. Tevens dient het product degelijk verpakt retour gezonden te worden.

3.
De kosten van het terugzenden komen geheel voor rekening van de afzender. De kosten van het terugzenden wegens inferieure kwaliteit en/of een verkeerde levering zijn op kosten van de verkoper.

4.
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd wanneer dit vooraf gemeld is bij de verkoper en wanneer er voldaan is aan deze voorwaarden. Alle kosten voor de verkoper voortvloeiend uit het niet voldoen aan deze voorwaarden worden verhaald op de afzender.

 

Artikel 11 – Schademeldingen

1.
Pakketten met een zodanig beschadigde verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de inhoud ook schade heeft opgelopen, mogen en behoren geweigerd te worden in ontvangst te nemen. Controleer bij twijfel hierover de inhoud gezamenlijk met de bezorger.

2.
De koper verplicht zich er toe ontvangen bestellingen direct te controleren en wanneer het product beschadigd is, dit binnen 24 uur na levering aan de verkoper te melden.


3.
Reclames betreffende kwaliteit en grootte van de planten dienen schriftelijk (e-mail) binnen zeven dagen in ons bezit tezijn.

 
Artikel 12 - Eigendomsrecht

 

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot het gehele uitstaande bedrag m.b.t. de levering en de daarbij behorende kosten betaald zijn.


Artikel 13 - Garantie


Daar het hier om plantensoorten gaat en de overleving hiervan grotendeels afhangt van de geboden omstandigheden en verzorging door de klant, is er geen recht op garantie.Artikel 14 - De bestelling

1.
Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de Passifloratuin en de klant anders is overeengekomen.

2.
Een bestelling dient tenminste drie producten te omvatten, bij een lagere hoeveelheid zal de bestelling geweigerd worden.   

3.
Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de klant naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de klant is toe te rekenen.
In geval van een kennelijke vergissing zal de klant de Passifloratuin hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de klant de goederen en bescheiden ter beschikking van de verkoper houden. De klant zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
 

Artikel 15 - De uitvoering van de bestelling

1.
De Passifloratuin zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.
Als plaats van levering geldt het afleveradres van de klant dat het laatst aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

3.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

4.
Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de Passifloratuin zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt aangeboden en wanneer de klant hier geen genoegen mee neemt, deze de bestelling kan annuleren.

5.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij de Passofloratuin, tenzij anders is overeengekomen.


Artikel 16 - Betaling

1.
De door de klant verschuldigde bedragen dienen per ommegaande betaald te worden.

2.
Verzendingen dienen uitsluitend plaats nadat de betaling is ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

3.
In geval van wanbetaling van de klant heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 

Artikel 17 - Geschillen

1.
Op overeenkomsten tussen de Passifloratuin en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.